onsdag 28 december 2011

Smygnedläggningar gillas inte!

Igår fick jag ett mail från en boende på södra Öland som undrade över varför vi politiker i landstinget stänger ner Degerhamns distrikssköterskemottagning nu vid nyår. Mitt svar till denne var att något sådant beslut har vi absolut inte fattat. Döm om min förvåning när jag börjar forska i detta, och upptäcker att det beslutet har fattats av tjänstemännen i Landstinget, men med majoritetens goda minne. Den rödgröna majoriteten har därmed informerats och godkänt detta. Nu är det dock värre än att bara röra Degerhamn, 8 fler orter i länet blir av med sina utlokaliserade distriktssköterskemottagningar. De som berörs av detta beslut är Degerhamn, Orrefors, Ålem, Fliseryd, Ruda, Fågelfors, Kristdala, Edsbruk och Loftahammar.
Anledningen som nämns är delvis ekonomi, det kostar att hyra lokaler, men också att dessa uppgifter som våra distriktssköterskor gör har skatteväxlats och ska utföras av kommunerna. Det är inte riktigt så enkelt som man vill få det att låta, tvärtom är de uppgifter som de utför samma som de hade gjort på sin respektive "hemma"hälsocentral, men har valt att göra närmre patientens egen bostad. Hela detta luktar illa och stämmer inte alls överens med de fina ord som står i budget och plan- patienten i centrum, vården av äldre-ett kvalitetslyft osv... Det borde nog stå att patienten ska ta sig till centrum.

Det som irriterar mig mest idag är att ansvarigt landstingsråd Jessica Rydell MP försöker lura i Ölandsbladets reporter att detta beslut togs vid senaste fullmäktige i full enighet och att jag borde vara insatt i vilka frågor vi behandlar på vårt fullmäktige, underförstått Yngvesson är dåligt påläst. Jag meddelade Ölandsbladet detta idag, kan vara bäst att skriva det här också, nedläggning av primärvårdens filialmottagningar har ALDRIG varit uppe för något politiskt beslut de senaste åren. Att hävda att vi fattade detta beslut senaste fullmäktige, alternativt vårt budgetfullmäktige är att ljuga journalisten rakt upp i ansiktet, allt för att skaffa sig billiga poäng och kunna smita ifrån sitt ansvar.
Nej Jessica, det här duger inte, ta ansvar för de beslut du delegerar åt tjänstemännen att fatta.
Under de kommande dagarna kommer vi säkert att få höra att Vårdvalet som regeringen lagstiftat om ligger bakom beslutet. Det stämmer lika lite som att detta har fattats av ett enigt fullmäktige. Vårt vårdvalssystem ger möjligheter att ha sk filialmottagningar för att serva den listade befolkningen, något som majoriteten försökt att underminera ända sen skatteväxlingen inom hemsjukvården. Istället för att ha öppet 2-4 dagar i veckan har man försökt dra in alla besök till Hälsocentralerna och till slut endast erbjudit tjänsten en dag i veckan med tidsbokning. Det är ett bra sätt att visa på siffror att dessa verksamheter har så litet underlag att de mycket väl kan läggas ned.
Och nu kommer då beslutet, stäng alla filialmottagningar! Gör ingen stor annonskampanj av det, informera inte medborgarna annat än att sätta upp en lapp på dörren, skriv inget på era hemsidor- nej det kan ju väcka anstormning mot beslutet. Smart drag att göra det i samband med jul och nyår också för då skulle det kunnat gå obemärkt förbi. Det gjorde det inte!

onsdag 7 december 2011

Rekordförtroende för (M) i Kalmar län!

Idag presenterade SCB sin stora partisympatiundersökning. Undersökningen visar att ett riksdagsval idag skulle ge (M) i Kalmar län 39,7 %, (+5,9) och (S) i Kalmar län 31 % (-10,4) jämfört med undersökningen i maj 2011.

Det är glädjande att förtroendet för Moderaterna i länet växer. Undersökningen visar också att Socialdemokraterna rasar trots en ny partiledare från länet. Invånarna tycker att vi har den bästa politiken för att regera landet.

tisdag 29 november 2011

Tung dag för majoriteten i fråga om jämlik vård

Det måste vara en tung dag för majoriteten idag. Gång på gång visar rapporter att vi inte har en jämlik vård i Kalmar län. Vad gör majoriteten för att rätta till de brister vi har? Enligt landstingsplanen ingenting.
Jag ställde 8 enkla frågor till majoriteten, vilka svar fick jag? Utredning o utvärdering!
Frågorna var:

- När får vi se barnpsykiatriska vårdplatser i Västervik?
- När har vi ungdomsmottagningar med god tillgänglighet för både tjejer o killar runt om i länet?
- När kommer en Unga-Vuxnamottagning att etableras i Kalmar?
- När får Lindsdals föräldrar en familjecentral (något som lovades i valet av de rödgröna)?
- När får vi se samlade palliativa vårdplatser på våra tre sjukhus?
- När får hela länet tillgång till sjukgymnastik och KBT?
- När har vi länsgemensamma vårdprogram, rutiner och riktlinjer för våra patienter?
- När får invånarna i Oskarshamn och medarbetarna på våra tre hälsocentraler i staden fräscha lokaler att vistas och arbeta i?

Inledningsanförande budgetfullmäktige

Alliansen presenterar idag våra förbättringsförslag till plan och budget för 2012. Vi lägger fram mer än 30 förslag som är så pass bra att de borde platsa i Utvecklingsenhetens nominering för bästa förbättring. Vi vill här peka på de skillnader som finns mellan majoriteten och alliansen. Vi i alliansen sätter patienten i centrum både när det gäller jämlik vård och att stärka patientens ställning i vården. 
 
Allt för länge har vi påpekat den ojämlika vården vi ser i länet. Tyvärr har detta ignorerats gång på gång av majoriteten och lämnats utan åtgärd. Under den kommande planperioden vill Alliansen systematiskt arbeta bort ojämlikheten och erbjuda likvärdig vård i hela länet.
 
Ett exempel är bristen på palliativa vårdplatser i norra delen av länet, ett beslut som fattades redan 2006, men som ännu inte verkställts. För våra dialyspatienter görs det nu reinvesteringar i apparatur, men tyvärr är det inte tillräckligt för att möta behovet. För våra barn och ungdomar är detta mest tydligt inom psykiatrin där det saknas heldygnsplatser i Västervik, samt en Unga-Vuxna mottagning i Kalmar.
 
Till detta ska läggas den osäkerhet många länsbor känner inför att ambulansen kanske inte når dem inom de 20 minuter som landstinget har som mål.
 
Detta är exempel som är mycket tydliga och synliga, men tyvärr skrapar vi bara på ytan. Det finns mer arbete att göra inom landstinget när det gäller att sprida best pratice, rutiner för läkemedel och patientsäkerhet. Detta har visats gång på gång när våra förbättringsteam har redovisat sina olika projekt. Varför gör vi så olika när det borde vara enkelt att dela med sig av goda exempel och faktiskt göra varje dag lite bättre? För att skapa en mer jämlik vård i länet vill vi avsätta 3 miljoner kronor.
 
Inom patientsäkerhetsområdet lägger alliansen två yrkanden, där Ni i majoriteten valt att bifalla det som handlar om att ta fram en modell för att kunna mäta alla vårdskador som uppstår. Tyvärr valde Ni inte att tidsätta när detta uppdrag ska redovisas, vilket vi i alliansen har gjort. Västra Götaland och Uppsala ingår idag i ett projekt för att göra just detta. Där bör landstinget i Kalmar län vara det första landsting som anammar detta arbetssätt och denna modell.
 
Det som det handlar om är att diagnosföra ALLA vårdrelaterade infektioner, fallolyckor och vårdskador. Först då får vi en verklig bild över hur långt vi har kvar för att nå målet om det mest patientsäkra landstinget i Sverige. De punktprevalensmätningar vi gör idag fem gånger om året ger endast en ögonblicksbild över hur det såg ut den aktuella dagen. Med mätningar av alla vårdrelaterade infektioner och vårdskador får vi ett underlag till förbättringsarbeten som gör att vi en dag kanske når vårt högt uppsatta mål.
Jag kommer aldrig bli nöjd förrän våra verksamheter rapporterar alla vårdskador, lindriga som allvarliga! Ingen patient som kommer till våra sjukhus ska avlida på grund av att fel begås inom den vård de kommit till för att bli friska. Majoriteten väljer också att inte räkna med att landstinget kommer att klara de mål som satts upp nationellt för att ta del av regeringens patientsäkerhetssatsning. Skulle vi klara av de mål som sätts och få vår del skulle detta innebära att landstinget erhåller 16 miljoner kronor. Här har alliansen bättre förtroende för våra medarbetare än vad majoriteten har och vi räknar med att vi tar hela vår del, inte bara de 10 miljoner som majoriteten budgeterat med.
 
Landstinget i Kalmar län måste bli mer patientvänligt och se hela människan. Patienter med omfattande och komplexa vårdbehov riskerar att hamna mellan stolarna när de måste pendla mellan olika instanser som inte förmedlar information om patienten vidare. När patienter överförs mellan primärvård och slutenvård måste ett system komma till där patienten även får en namngiven patientansvarig läkare inom slutenvården utöver en patientansvarig läkare i primärvården. Vi vill också att det ska bli lättare att nå vården via telefon och med smarta IT-lösningar. Ett nummer in till landstinget som t.ex. 1177 skulle underlätta för våra patienter. Med dagens teknik är inte detta svårt att genomföra. Vi vill också införa en landstings-applikation för smartphones och Ipads där mina vårdkontakter, 1177 mm kan ingå. Vi avsätter 1 miljon till att utveckla denna satsning. 

Landstinget i Kalmar län har bland de högsta patientavgifterna i landet. Nu höjer man också skatten för att finansiera en investering på kollektivtrafiken där endast en mindre del kommer att användas under 2012. Tanken är att lägga pengarna på hög tills de behövs, men hur blir det egentligen i verkligheten? Idag tappar landstinget i ekonomisk status och klarar inte viktiga uppsatta budgetmål. Det betyder i stora drag att skattehöjningen kommer att försvinna in i svarta hål och inte till en utökad kollektivtrafik. Vad betyder detta? Jo, att när investeringen ska genomföras finns inte tillräckligt med pengar för den och vi kan tvingas till ytterligare skattehöjningar. Detta tyder inte på ett bra ekonomiskt ansvarstagande. Vart tar pengarna vägen?
 
 

Rapportera alla vårdskador

Landstinget i Kalmar län har satt ett mycket högt mål till år 2014, att vara det patientsäkraste landstinget i Sverige. För att uppnå denna högt satta målsättning har landstinget formulerat delmål och strategier som bygger på Sveriges Kommuner och Landstings satsning från 2007. Satsningen fokuserar på sex typer av vårdskador som är särskilt vanliga och allvarliga.
1. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner
2. Sårinfektioner efter operation
3. Fall och fallskador i samband med vård
4. Trycksår i samband med vård
5. Infektioner vid centrala venkatetrar
6. Läkemedelsfel i vårdens övergångar
Patientsäkerhet är ett område som varit i fokus de senaste åren inom hälso- och sjukvården. Uppskattningsvis inträffar 105.000 vårdskador årligen vid de svenska sjukhusen, varav ca 3000 med dödlig utgång.
För ca 30 år sen blev jag själv utsatt för ett fel som kunde ha gått riktigt illa. En feldiagnostiserad blindtarmsinflammation ledde till en akut operation för brusten blindtarm där buken blivit så kraftigt inflammerad att det inte gick att fästa stygnen. Efter en operation senare och tre veckors vård på intensiven och barnavdelningen var jag tillbaka hemma igen.
När jag läste till sjukgymnast skulle min morfar operera in en ny knäled, en rutinoperation som jag följde intresserat. Nu skulle jag få användning för mina nya kunskaper i hur han skulle träna upp knäet efter operationen. Tyvärr hann jag inte lära honom några knep då han avled på ortopedavdelningen dagen innan han skulle ha fått åka hem. Anledningen var en propp i lungan som gjorde att hjärtat inte orkade med. Om det hade med utsättandet av den blodförtunnande medicinen någon dag innan eller inte kan jag bara spekulera omkring.
Några år senare förlorade en kvinna i min närhet ett barn i samband med en förlossning. Man sa att barnet avled beroende på den stress som var en följd av den påfrestning som den mycket utdragna förlossningen innebar. Mamman bönade och bad om att få göra ett kejsarsnitt då hennes krafter sinade, men nej, en ung och stark kvinna ska klara av en förlossning blev svaret. Ja, hon gjorde det, men inte barnet.
Vad vill jag då ha sagt med dessa tre olika exempel?  Jo, att sjukvården är en högriskverksamhet där livsavgörande beslut fattas varje minut. Men med säkra rutiner, välutbildad personal, och medbestämmande för patienterna kan liknande händelser avvärjas. Den nollvision för vårdskador som diskuteras både här i landstinget samt nationellt är bara att välkomna. Landstinget i Kalmar län har kommit en bra bit på väg för att arbeta med dessa frågor, men det är långt kvar innan vi är framme vid målet. Ett sätt för att veta hur långt vi har kvar är att göra mätningar. Idag görs mätningar av antalet vårdrelaterade infektioner på inneliggande patienter fem gånger per år. Är det tillräckligt? Nej! Varje vårdrelaterad skada eller infektion är ett misslyckande och idag får vi endast en ögonblicksbild av de skador och infektioner som uppstår. Jag kommer inte att vara nöjd förrän vår verksamhet rapporterar alla vårdskador, lindriga som allvarliga, alla fallolyckor och alla läkemedelsfel. Först då kan dessa följas upp på ett bättre sätt och förbättrings- och kvalitetsarbetet kan intensifieras.
En metod för att rapportera alla vårdskador, infektioner och läkemedelsfel är på gång i Landstinget i Uppsala och Västra Götalandsregionen. De ingår i ett pilotprojekt som gör det möjligt att i varje ögonblick följa utvecklingen av infektionerna på ett sjukhus. Målet för pilotprojektet har varit att skapa en nationell modell och IT-system för registrering och återkoppling av information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaordinationer. Pilotprojekt är spännande då de använder vedertagna diagnoser och journaler. Det gör att modellen är lättare att överföra till resterande landsting och regioner.
 
Inför landstingsfullmäktiges budgetsammanträde nästa vecka har allianspartierna drivit frågan om att landstinget ska redovisa en modell för hur kontinuerlig mätning av alla vårdskador och vårdrelaterade infektioner kan se ut. Utgångspunkten är att så fort som möjligt ta till vara de erfarenheter som Uppsala och Västra Götaland gjort och införa samma system i Landstinget i Kalmar län. Ingen patient som kommer till våra sjukhus ska avlida på grund av att fel begås inom den vård de kommit till för att bli friska.

måndag 7 november 2011

Budget-LS


Idag på landstingsstyrelsen har majoriteten klubbat igenom sin landstingsplan för de kommande åren. En plan som i mångt och mycket andas förvaltning, satsningar och framtidstro saknas. Tur då att oppositionen finns som med våra över 30 förslag bidrar till en förbättring av planen, om de bara hade köpt dem....
Nytt för i år var dock att de var villiga att diskutera våra förslag, och faktiskt köpte några av dem (kors i taket). Det kan väl visserligen bero på att denna gång fick de vårt förslag nästan 1 vecka innan LS.

Där majoriteten inte alls tog debatten var då vi frågade om vart alla miljoner som den extra skattehöjningen tagit vägen. I beslutet från i maj skulle dessa extra 110 miljoner gå till en satsning på kollektivtrafiken uppdelat på några år. Första året skulle 50 mkr användas, och resten skulle öronmärkas för satsningar inom kollektivtrafiken. Vad står då i den plan vi tog idag? 37 mkr kommer att användas under nästa år, inte 50. De resterande ca 70 mkr finns inte att finna i planen. Rättare sagt, de har tagit ett stickspår och försvunnit in en mörk tågtunnel utan adress.
Ett klart löftesbrott från fullmäktige i maj.

lördag 15 oktober 2011

Storsatsning eller brist på underhåll?

I dagens tidningar kan man läsa att majoriteten i Landstinget storsatsar på hjärtsjukvården i länet. Vilket nys! Nu är det visserligen inte majoriteten som sätter rubrikerna i tidningen, men något säger mig att detta var den rubrik de skrev på sitt pressmeddelande. Att säga att man satsar 27 miljoner kronor för ett nytt PCI-labb och slår sig för bröstet för detta är en förolämpning mot den personalen som arbetar där. Saken är nämligen den att detta behov har vi vetat om länge, redan för ca 2 år sen uppmärksammade personalen på vårt PCI-labb att utrustningen behövde bytas ut. I våras fick vi i landstingsstyrelsen information att nu är den gamla utrustningen så pass dålig så de ville få börja med upphandling och ombyggnationer redan under 2011. Kostnaden för detta- 27 miljoner kronor. Allianspartierna följde förvaltningens förslag och beviljade dem dessa pengar. Tyvärr sitter vi inte i majoritet för den sittande majoriteten avslog deras begäran.
I somras gick den nuvarande utrustningen som styr kontroll av blodtryck och EKG sönder. Som ett under hittades ett kretskort i
USA som de kunde använda, den sista reservdelen i världen. Detta föranledde mig att ställa en fråga till Anders Henriksson (S) på vårt senaste fullmäktige i september. Frågan löd: ångrar du beslutet av att inte bifalla alliansens yrkande om tilläggsmedel för ett nytt PCI-labb, samt när kommer vi att få se ett fullt fungerande labb på Länssjukhuset i Kalmar?
Nu kommer de pengarna under 2012, något som redan hade behövts under 2011! Att brist på framförhållning och underhåll kan bli en storsatsning? Att tidningarna också luras att skriva om detta, när rubriken istället skulle varit: Nu byts äntligen PCI-utrustningen ut.

Vardagsnära politiska frågor.

Igår var jag på Telebacken/Grövlestupet i Färjestaden o slog ner en skylt i marken. På den står det: Här vill de boende i Färjestaden ha en grillplats. Det vill jag och moderaterna i Mörbylånga också.

Anledningen till detta lilla utspel är följande. Politik kan vara svårt med knepiga frågor och prioriteringar, men också mycket enkelt. Vilka frågor är det som ligger medborgarna närmst hjärtat, vad är det som diskuteras runt köksbordet? Oftast inte skillnaden mellan alliansens och sossarnas statsbudget, utan man irriterar sig över den släckta gatlyktan, avsaknaden av barnomsorg på obekväma tider, nerskräpningen av "sin" skog osv.

Moderaterna i Mörbylånga kommun öppnar därför ett mailkonto där vi vill få in medborgarnas synpunkter på vardagsnära frågor. Tips mottages tacksamt om frågor som kan förhöja trivseln i just ditt kvarter, din by, eller samhälle. Adressen är morbylanga@moderat.se

Sen får vi väl se om "min" grillplats vid pulkabacken blir verklighet, något säger mig att det faktiskt kan bli så.

tisdag 4 oktober 2011

Region Sydsverige?

Idag har vi i Landstingsstyrelsens arbetsutskott skickat iväg en remiss till länets kommuner. Denna berör den utredning om regionförstoring som landstinget och regionförbundet gjort, samt lämnar ett förslag på beslut. Detta förslag innebär att vi vill höra efter med länets kommuner vad de anser om att bilda en ny sydsvensk region. De län som skulle ingå i denna är Kronoberg, Blekinge, Region Skåne, samt då Kalmar län. Detta kommer säkerligen att väcka en hel del protester i vår norra del av länet.
Jag har full förståelse för dessa protester, men samtidigt funderar jag på om detta kunde gjorts på nåt annat sätt. Jönköpings län vill bilda egen region, Kronoberg och Blekinge har tidigt och tydligt deklarerat att det finns bara ett alternativ- mot Skåne. Idén om ett större Småland dog innan den ens fick chansen. Den bästa lösningen ur mitt perspektiv med Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötland kom knappt upp på förhandlingsbordet förrän det avvisades. Synd, då jag är övertygad om att vi hade kunnat bilda något bra tillsammans.

Men nu gäller det att göra det bästa av den situation vi befinner oss i. Om kommunerna accepterar den lösning vi föreslagit så gäller det att den kommande förhandlingen blir så gynnsam som möjligt för Kalmar län. Och jag ser gärna att hela vårt avlånga län finns med i denna process.

onsdag 1 juni 2011

Landstingsfullmäktige i maj

Här är ett referat från min och Anders Henrikssons debatt om skattehöjningen. Detta är nertecknat av folkpartiets pol.sek. Sebastian Hallén, tack Basse!

Henrik Yngvesson (M) instämmer i beskrivningen i att beslutet är ett jättekliv för kollektivtrafiken. Att omorganisera och skatteväxla är ett jättekliv. Det vi vänder oss emot är bristen på innehåll och underlag för den skattehöjning ni vill genomföra. I organisationsutredningen står tre rader.


Yngvesson satt och försökte bli övertygad av Henriksson bildspel. Men han vill ge honom en chans till. Redovisa vad varje krona ska gå till. Redovisa alla busslinjer, alla tåglinjer och hur många fler personer som kommer åka på dem. Vilka investeringar kommer göras - det överskott ni tar ut innan allt är utbyggt ska ju användas till en investeringsbudget så småningom. Vilken ekonomisk tillväxt kommer länets företagare att få? Vilka effektiviseringsvinster kommer vi att ha av att landstinget är ensam huvudman? Hur ser tidsplanen ut för respektive satsning?


Alla dessa frågor skulle funnits med i underlaget till beslut. Men det gör de inte. Det här ska vi ta ställning till utan att veta vad pengarna ska användas till. Det är oansvarigt gentemot våra invånare, näst intill stöld. Ta ert förnuft till fånga. Tillsätt Trafikstyrelsen i september som ni gick med på i styrelsen. Hänskjut frågan om kollektivtrafiken dit, och fatta beslut om skattesatsen där den brukar fattas; i budgetfullmäktige.


Anders Henriksson (S) replikerar att vad de än säger så är oppositionen emot. Han hade önskat sig en seriösare debatt än att beskriva satsningen som en stöld, och att man snor. Det finns planer. Ni vill inte.


Yngvesson replikerar säger att ärendet förtjänar en seriös debatt. Det förtjänar en seriös hantering. Det går inte att komma till ett landstingsfullmäktige och vilja höja skatten med 25 öre med ett så fruktansvärt undermåligt underlag. Så hade det aldrig funkat någon annanstans eller ens här, förrän nu. Hade du velat ha en seriös debatt hade du behövt ha ett seriöst underlag.


Henriksson säger att Regionförbundet tagit fram rapporter, och att man låtit "dränka" oppositionen i underlag i mejlboxen.


Yngvesson replikerar att om Henriksson haft respekt för fullmäktiges ledamöter så hade det funnits i ledamöternas brevlådor. Varför är inga rapporter bifogade?

onsdag 13 april 2011

Svar till Västerviks tidnings ledarsida

Ledarredaktionen på Västerviks Tidning vill ha en reaktion kring diskussionen om ambitionsökningen för kollektivtrafiken i länet kopplat till en eventuell skattehöjning. Jag ger gärna sådana reaktioner när så behövs. Just nu pågår det en diskussion i länet om hur man ser på kollektivtrafikens framtid och vilka kostnader som kan vara förknippat med den. Detta är en mycket viktig diskussion med tanke på hur vi vill att vårt län ska utvecklas, speciellt med åtanke på den regionförstoringsdiskussion som pågår parallellt.


Det står oss moderater helt klart att vi måste växla över ansvaret för kollektivtrafiken till landstinget då vi ser att den skulle kunna organisatoriskt fungera mycket bättre. Fungerar organisationen bättre och blir effektivare så innebär det i sin tur att medborgarna tjänar på en bättre och effektivare kollektivtrafik. Att göra denna växling innebär att kommunerna sänker sin skatt med 41 öre och landstinget höjer med lika mycket. Ett nollsummespel för skattebetalarna. Dock kommer landstinget inte att erhålla full kostnadstäckning för växlingen pga det nationella utjämningssystemet. Det saknas ca 20 miljoner, eller 4 – 5 öre i skattehöjning. Detta ser vi moderater att KLT skulle kunna effektivisera sina verksamheter och sin organisation för, vilket skulle innebära att medborgarna skulle slippa en skattehöjning. När det sedan kommer till ambitionsökningen, som just nu diskuteras i hela länet, handlar den om pengar som motsvarar ca 100 miljoner kronor, eller 20 - 21 öres höjning av landstingsskatten. Denna fråga har det ännu inte pratats färdigt om vare sig i landstinget eller bland länets kommuner. Naturligtvis måste jag som moderat påpeka att man inte ska höja skatten för något som är tveksamt kring om medborgarna får tillbaka den i ökad trygghet och service. Visar det sig, efter konstruktiva diskussioner, att en utökning av kollektivtrafiken är nödvändig för att få en jobb- och näringspolitisk utveckling är det något vi alla i länet i slutändan tjänar på och då kan en viss skattehöjning vara motiverad, men då bör den komma när behovet finns. Det som nu föreslås är att landstinget ska lägga pengar på hög för att användas 2014. Första steget måste ändå vara att försöka finna andra finansieringsmöjligheter och i andra hand höja skatten. Kanske finner man en kombination av andra finansieringar och skattehöjning som kan ge länets medborgare både en utökad kollektivtrafik och en effektivare organisation. Resultatet skulle då kunna bli en positiv utveckling som ger både fler företag och fler jobb som kan få den negativa befolkningsutvecklingen i länet att vända. Det gäller att vända på alla stenar i denna fråga.


Detta är mitt svar på ledarredaktionens efterlysning av en ledande moderats perspektiv på infrastrukturens och kollektivtrafikens utveckling i länet.

torsdag 7 april 2011

Låt Mörbylångaambulansen göra sitt jobb

I helgen begicks ett mycket stort fel inom sjukvården på Öland. En 92-årig kvinna boende på ett äldreboende i Mörbylånga ramlar omkull och personalen ringer efter en ambulans. SOS-Alarm prioriterar ner denna händelse till prioritet 3 vilket innebär att det inte är akut. De regler som finns gör då att Mörbylångaambulansen inte kallas ut, utan Kalmarambulansen ska hämta kvinnan. En 92-årig kvinna med kraftig smärta och bäckenfraktur bör inte vänta 4 timmar innan hon hämtas, det bör vara en högprioriterad körning. Åter igen visar det sig att boende på södra Öland är en nerprioriterad grupp. Varför är inte Mörbylångaambulansen en jourambulans? I stort sett alla andra ambulansstationer i länet är just detta, men inte Mörbylånga. SOS personal skyller på politikerna att prioriteringen ser ut som den gör, mig veterligen har vi politiker inte haft detta uppe för beslut, och bör inte heller ha det. Dock bestämmer vi vilka mål vi vill ha med vår ambulansorganisation, och här behöver vi definitivt revidera dessa mål. Undrar om den rödgröna majoriteten också är villiga att göra det? Känner mig tyvärr tveksam till att de vill det.

torsdag 24 februari 2011

Moderaternas syn på Fp´s avhopp

Igår på Kommunfullmäktige i Mörbylånga skulle en tillfällig beredning tillsättas för utreda frågan om ett nytt högstadium i Färjestaden. Vid tillsättningen av 7 ledamöter till denna yrkar Folkpartiet via Centern på att få ordförandeposten. Likaså gjorde vi från Moderaterna, vilket också blev resultatet. Nämnas kan göras att vid en proportionell tillsättning utifrån valresultatet skulle Moderaterna få 3 poster, Centern 1 och Socialdemokraterna 3. För att hålla ihop Allianspartierna i denna delade och viktiga fråga enades gruppledarna vid ett möte i måndags att alla 4 allianspartier bör få varsin post. Till detta möte valde Fp att inte dyka upp, utan skickade ett svar att de numera har ett styrelsebeslut på att inte ingå i något allianssamarbete, endast det valtekniska samarbete vi redan har, men kräver ändå att de ska få ordförandeposten i beredningen. Väljer man den vägen från Fp kan inte vi från M acceptera att de blir ordförande i en för oss mycket viktig beredning. Inte heller kan vi acceptera kravet från Fp att de ska ha ordförandeposten i alla tillfälliga beredningar som kommer att tillsättas under mandatperioden. Därmed inte sagt att vi från Moderaterna kommer att kräva att vi bör ha ordförandeposterna i och med att vi är största parti, det kan mycket väl variera mellan partierna utifrån intresseområde.
Sen för att bemöta Berne Klysings olika uttalanden. Han nämner att han bjöd in Moderaterna den 18 januari och att vi inte kom, det är ren lögn. Två av våra ledamöter åkte dit, diskuterade med Fp, och återkopplade till vår grupp vad som sagts. Där framkom det tydligt att Fp inte är intresserade av att delta i någon majoritetsbildning och ta ansvar för någon majoritetspolitik i kommunen. De ville att vi skulle ta fram ett dokument för valteknisk samverkan, något som vi ansåg vara onödigt då vi redan registrerat detta hos Länsstyrelsen med ett dokument underskrivet av Berne Klysing och resten av förhandlingsgruppen. Vår ingång är och har alltid varit att vi skulle forma en Alliansplattform med frågor, inriktningar som alla fyra allianspartier kunde ställa sig bakom, något som nu Fp väljer att inte delta i. Vad det gäller den tillfälliga fullmäktigeberedningen har Fp aldrig blivit lovade att få ordförandeposten som det felaktigt står i någon tidning, utan de posterna skulle fördelas vid gruppledarträffen i måndags, den träff som Fp valde att utebli ifrån.
Det bör tilläggas att Moderaterna i Mörbylånga inte har några som helst problem att arbeta med Folkpartiet. Dock ställer vi oss tveksamma till ett fortsatt samarbete med deras gruppledare, Berne Klysing.

torsdag 3 februari 2011

Lägg ner hetsjakten herr Wickbom!

För andra dagen i rad får man på Barometerns ledarsida läsa en massa strunt om Moderaterna i Kalmar och utstuderade påhopp på Malin Petersson. Detta från en tidning som sägs ha en moderat ledarsida. Det är t.o.m. så att det tidigare vänsterpartistiska landstingsrådet Johnny Pettersson reagerat på dessa påhopp via sin blogg och stöttar Malin. Jag har bestämt för mig att det var Gota Media/Barometern som köpte upp Östran/Nyheterna och inte tvärtom, för just nu verkar ledarsidan och då främst Ulf Wickbom förlorat fattningen totalt. Han är nu värre för borgligheten av vad någonsin Peter Akinder på Östran varit. Hur tänker karln? Tyvärr är det ju inte heller första gången som Malin och Kalmarmoderaterna får sig en känga av herr Wickbom. Nog för att Per Dahl va lite omständig och ibland svår att förstå i sina ledarsidor, men han var i alla fall insatt i moderat politik.
Nej, tyvärr Barometern var den satsningen på Wickbom inget vidare, låt istället Alice ta över hela ledarsidan.

torsdag 27 januari 2011

MP- ett patientsäkerhetshot

Landstinget i Kalmar län har satt som mål att vi ska ha Sveriges säkraste sjukvård år 2014. För att klara detta krävs en stor satsning och ett tydligt ledarskap. Men det största hotet för att klara detta mål stavas Jessica Rydell, miljöpartistiskt landstingsråd. Hon har gång på gång tydligt visat att hon inte tror på den medicinska vården, utan hellre att patienterna ska botas med alternativmedicin. Tidigare har hon varit svävande i vad hon menat med alternativmedicin, men nu har hon tagit bladet från munnen. Antrosopofin verkar vara hennes lösning på det mesta, och nu vill hon att Landstinget ska skriva avtal med Vidarkliniken i Järna. Bara med okunskap om vården och dess villkor kan man föreslå att Kalmar läns invånare ska bli behandlade med icke medicinskt vetenskapligt bevisade metoder. Det är inte rätt väg att gå om målet är Sveriges säkraste sjukvård. Vad blir nästa steg? Avtal med andliga kirurger?

söndag 2 januari 2011

År 2011

Ja, då var det ett nytt år igen. Var tog egentligen 2010 vägen? Ser man tillbaka på året som gått handlade nästan hela året om valet. Förberedelserna innan, valrörelsen, slutspurt, valnatten, glädje och besvikelse, förhandlingar och till sist val till olika poster. Det är ett hektiskt år- valåret. Jag hoppas och tror att år 2011 kommer bli lite lugnare. Annars ser jag fram emot detta år och vad det kommer att bära med sig. I den kommunala världen har vi moderater ett guldläge att driva vår politik för första gången tillsammans i en allians. Kommer vi till ett beslut om att bygga en ny 6-9-skola i Färjestaden? Hittar vi en lösning för att ge hela kommunen friskt vatten? Det är två stora och viktiga frågor som måste få en lösning det kommande året. På det regionala planet har vi Regionförstoringsfrågan som årets viktigaste fråga. Kommer vi 2015 att tillhöra en ny storregion? Hur kommer den att se ut och vilka län ska ingå.

På det personliga planet så väntar vad jag vet i alla fall ett bröllop då min svåger ska gifta sig i sommar. Kanske blir det fler inbjudningar till bröllop, man kan ju hoppas. Eventuellt kommer några från bekantskapskretsen bli föräldrar på nytt? Kommer jag att lyckas få med frun på utlandssemester via flyg, eller sätter flygrädslan in och hindrar detta?
Oavsett vad så kommer 2011 bli ett intressant år, och än så länge dvs 2 dagar in, så har jag inte behövt skotta nån snö.....