måndag 17 december 2012

Ingen sammanslagning tack!

Idag presenterade Mats Sjöstrand sitt betänkande om hur den regionala strukturen kan tänkas se ut i framtiden. I det finns ett förslag om att slå ihop Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg och att residensstaden skulle bli Växjö. Att han så tydligt pekar ut de kommande residensstäderna är ett problem i sig, det borde kanske de kunnat lösa på egen hand? Men det större problemet är just sammanslagningarna. Från landets 21 Länsstyrelser föreslår han att det ska bildas 11. De övriga kontoren ska inte läggas ner, utan ha verksamhet kvar. Vi har alla sett hur det varit på landsbygden när staten skulle ha kvar lokala kontor. Senast i raden har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket dragit tillbaka de mindre lokala kontoren, vilket försämrat servicen på glesbygden. Att tro att Länsstyrelsernas lokala kontor blir speciellt långvariga på de resterande platserna är en utopi. Jag är positivt inställd till ett ökat samarbete mellan länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län, men jag tycker beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Därför säger jag nej till en sammanslagning av länsstyrelserna med ny sätesort i Växjö. Länsstyrelsen har ett brett uppdrag där det är viktigt med lokalkännedom. Utöver detta har den en viktig symbolisk funktion som visar på sammanhållning och statlig representation i hela Sverige. Att halvera antalet länsstyrelser i landet motverkar målsättningen att stärka det lokala inflytandet och uppmuntra till en levande landsbygd. Jag är övertygad om att det utvecklingsarbete som vår landshövding Stefan Carlsson påbörjat på Länsstyrelsen i Kalmar kommer att bära frukt för vårt län. En process med en sammanslagning kan tvärt om bli ett hinder för denna utveckling.