tisdag 29 november 2011

Tung dag för majoriteten i fråga om jämlik vård

Det måste vara en tung dag för majoriteten idag. Gång på gång visar rapporter att vi inte har en jämlik vård i Kalmar län. Vad gör majoriteten för att rätta till de brister vi har? Enligt landstingsplanen ingenting.
Jag ställde 8 enkla frågor till majoriteten, vilka svar fick jag? Utredning o utvärdering!
Frågorna var:

- När får vi se barnpsykiatriska vårdplatser i Västervik?
- När har vi ungdomsmottagningar med god tillgänglighet för både tjejer o killar runt om i länet?
- När kommer en Unga-Vuxnamottagning att etableras i Kalmar?
- När får Lindsdals föräldrar en familjecentral (något som lovades i valet av de rödgröna)?
- När får vi se samlade palliativa vårdplatser på våra tre sjukhus?
- När får hela länet tillgång till sjukgymnastik och KBT?
- När har vi länsgemensamma vårdprogram, rutiner och riktlinjer för våra patienter?
- När får invånarna i Oskarshamn och medarbetarna på våra tre hälsocentraler i staden fräscha lokaler att vistas och arbeta i?

Inledningsanförande budgetfullmäktige

Alliansen presenterar idag våra förbättringsförslag till plan och budget för 2012. Vi lägger fram mer än 30 förslag som är så pass bra att de borde platsa i Utvecklingsenhetens nominering för bästa förbättring. Vi vill här peka på de skillnader som finns mellan majoriteten och alliansen. Vi i alliansen sätter patienten i centrum både när det gäller jämlik vård och att stärka patientens ställning i vården. 
 
Allt för länge har vi påpekat den ojämlika vården vi ser i länet. Tyvärr har detta ignorerats gång på gång av majoriteten och lämnats utan åtgärd. Under den kommande planperioden vill Alliansen systematiskt arbeta bort ojämlikheten och erbjuda likvärdig vård i hela länet.
 
Ett exempel är bristen på palliativa vårdplatser i norra delen av länet, ett beslut som fattades redan 2006, men som ännu inte verkställts. För våra dialyspatienter görs det nu reinvesteringar i apparatur, men tyvärr är det inte tillräckligt för att möta behovet. För våra barn och ungdomar är detta mest tydligt inom psykiatrin där det saknas heldygnsplatser i Västervik, samt en Unga-Vuxna mottagning i Kalmar.
 
Till detta ska läggas den osäkerhet många länsbor känner inför att ambulansen kanske inte når dem inom de 20 minuter som landstinget har som mål.
 
Detta är exempel som är mycket tydliga och synliga, men tyvärr skrapar vi bara på ytan. Det finns mer arbete att göra inom landstinget när det gäller att sprida best pratice, rutiner för läkemedel och patientsäkerhet. Detta har visats gång på gång när våra förbättringsteam har redovisat sina olika projekt. Varför gör vi så olika när det borde vara enkelt att dela med sig av goda exempel och faktiskt göra varje dag lite bättre? För att skapa en mer jämlik vård i länet vill vi avsätta 3 miljoner kronor.
 
Inom patientsäkerhetsområdet lägger alliansen två yrkanden, där Ni i majoriteten valt att bifalla det som handlar om att ta fram en modell för att kunna mäta alla vårdskador som uppstår. Tyvärr valde Ni inte att tidsätta när detta uppdrag ska redovisas, vilket vi i alliansen har gjort. Västra Götaland och Uppsala ingår idag i ett projekt för att göra just detta. Där bör landstinget i Kalmar län vara det första landsting som anammar detta arbetssätt och denna modell.
 
Det som det handlar om är att diagnosföra ALLA vårdrelaterade infektioner, fallolyckor och vårdskador. Först då får vi en verklig bild över hur långt vi har kvar för att nå målet om det mest patientsäkra landstinget i Sverige. De punktprevalensmätningar vi gör idag fem gånger om året ger endast en ögonblicksbild över hur det såg ut den aktuella dagen. Med mätningar av alla vårdrelaterade infektioner och vårdskador får vi ett underlag till förbättringsarbeten som gör att vi en dag kanske når vårt högt uppsatta mål.
Jag kommer aldrig bli nöjd förrän våra verksamheter rapporterar alla vårdskador, lindriga som allvarliga! Ingen patient som kommer till våra sjukhus ska avlida på grund av att fel begås inom den vård de kommit till för att bli friska. Majoriteten väljer också att inte räkna med att landstinget kommer att klara de mål som satts upp nationellt för att ta del av regeringens patientsäkerhetssatsning. Skulle vi klara av de mål som sätts och få vår del skulle detta innebära att landstinget erhåller 16 miljoner kronor. Här har alliansen bättre förtroende för våra medarbetare än vad majoriteten har och vi räknar med att vi tar hela vår del, inte bara de 10 miljoner som majoriteten budgeterat med.
 
Landstinget i Kalmar län måste bli mer patientvänligt och se hela människan. Patienter med omfattande och komplexa vårdbehov riskerar att hamna mellan stolarna när de måste pendla mellan olika instanser som inte förmedlar information om patienten vidare. När patienter överförs mellan primärvård och slutenvård måste ett system komma till där patienten även får en namngiven patientansvarig läkare inom slutenvården utöver en patientansvarig läkare i primärvården. Vi vill också att det ska bli lättare att nå vården via telefon och med smarta IT-lösningar. Ett nummer in till landstinget som t.ex. 1177 skulle underlätta för våra patienter. Med dagens teknik är inte detta svårt att genomföra. Vi vill också införa en landstings-applikation för smartphones och Ipads där mina vårdkontakter, 1177 mm kan ingå. Vi avsätter 1 miljon till att utveckla denna satsning. 

Landstinget i Kalmar län har bland de högsta patientavgifterna i landet. Nu höjer man också skatten för att finansiera en investering på kollektivtrafiken där endast en mindre del kommer att användas under 2012. Tanken är att lägga pengarna på hög tills de behövs, men hur blir det egentligen i verkligheten? Idag tappar landstinget i ekonomisk status och klarar inte viktiga uppsatta budgetmål. Det betyder i stora drag att skattehöjningen kommer att försvinna in i svarta hål och inte till en utökad kollektivtrafik. Vad betyder detta? Jo, att när investeringen ska genomföras finns inte tillräckligt med pengar för den och vi kan tvingas till ytterligare skattehöjningar. Detta tyder inte på ett bra ekonomiskt ansvarstagande. Vart tar pengarna vägen?
 
 

Rapportera alla vårdskador

Landstinget i Kalmar län har satt ett mycket högt mål till år 2014, att vara det patientsäkraste landstinget i Sverige. För att uppnå denna högt satta målsättning har landstinget formulerat delmål och strategier som bygger på Sveriges Kommuner och Landstings satsning från 2007. Satsningen fokuserar på sex typer av vårdskador som är särskilt vanliga och allvarliga.
1. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner
2. Sårinfektioner efter operation
3. Fall och fallskador i samband med vård
4. Trycksår i samband med vård
5. Infektioner vid centrala venkatetrar
6. Läkemedelsfel i vårdens övergångar
Patientsäkerhet är ett område som varit i fokus de senaste åren inom hälso- och sjukvården. Uppskattningsvis inträffar 105.000 vårdskador årligen vid de svenska sjukhusen, varav ca 3000 med dödlig utgång.
För ca 30 år sen blev jag själv utsatt för ett fel som kunde ha gått riktigt illa. En feldiagnostiserad blindtarmsinflammation ledde till en akut operation för brusten blindtarm där buken blivit så kraftigt inflammerad att det inte gick att fästa stygnen. Efter en operation senare och tre veckors vård på intensiven och barnavdelningen var jag tillbaka hemma igen.
När jag läste till sjukgymnast skulle min morfar operera in en ny knäled, en rutinoperation som jag följde intresserat. Nu skulle jag få användning för mina nya kunskaper i hur han skulle träna upp knäet efter operationen. Tyvärr hann jag inte lära honom några knep då han avled på ortopedavdelningen dagen innan han skulle ha fått åka hem. Anledningen var en propp i lungan som gjorde att hjärtat inte orkade med. Om det hade med utsättandet av den blodförtunnande medicinen någon dag innan eller inte kan jag bara spekulera omkring.
Några år senare förlorade en kvinna i min närhet ett barn i samband med en förlossning. Man sa att barnet avled beroende på den stress som var en följd av den påfrestning som den mycket utdragna förlossningen innebar. Mamman bönade och bad om att få göra ett kejsarsnitt då hennes krafter sinade, men nej, en ung och stark kvinna ska klara av en förlossning blev svaret. Ja, hon gjorde det, men inte barnet.
Vad vill jag då ha sagt med dessa tre olika exempel?  Jo, att sjukvården är en högriskverksamhet där livsavgörande beslut fattas varje minut. Men med säkra rutiner, välutbildad personal, och medbestämmande för patienterna kan liknande händelser avvärjas. Den nollvision för vårdskador som diskuteras både här i landstinget samt nationellt är bara att välkomna. Landstinget i Kalmar län har kommit en bra bit på väg för att arbeta med dessa frågor, men det är långt kvar innan vi är framme vid målet. Ett sätt för att veta hur långt vi har kvar är att göra mätningar. Idag görs mätningar av antalet vårdrelaterade infektioner på inneliggande patienter fem gånger per år. Är det tillräckligt? Nej! Varje vårdrelaterad skada eller infektion är ett misslyckande och idag får vi endast en ögonblicksbild av de skador och infektioner som uppstår. Jag kommer inte att vara nöjd förrän vår verksamhet rapporterar alla vårdskador, lindriga som allvarliga, alla fallolyckor och alla läkemedelsfel. Först då kan dessa följas upp på ett bättre sätt och förbättrings- och kvalitetsarbetet kan intensifieras.
En metod för att rapportera alla vårdskador, infektioner och läkemedelsfel är på gång i Landstinget i Uppsala och Västra Götalandsregionen. De ingår i ett pilotprojekt som gör det möjligt att i varje ögonblick följa utvecklingen av infektionerna på ett sjukhus. Målet för pilotprojektet har varit att skapa en nationell modell och IT-system för registrering och återkoppling av information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaordinationer. Pilotprojekt är spännande då de använder vedertagna diagnoser och journaler. Det gör att modellen är lättare att överföra till resterande landsting och regioner.
 
Inför landstingsfullmäktiges budgetsammanträde nästa vecka har allianspartierna drivit frågan om att landstinget ska redovisa en modell för hur kontinuerlig mätning av alla vårdskador och vårdrelaterade infektioner kan se ut. Utgångspunkten är att så fort som möjligt ta till vara de erfarenheter som Uppsala och Västra Götaland gjort och införa samma system i Landstinget i Kalmar län. Ingen patient som kommer till våra sjukhus ska avlida på grund av att fel begås inom den vård de kommit till för att bli friska.

måndag 7 november 2011

Budget-LS


Idag på landstingsstyrelsen har majoriteten klubbat igenom sin landstingsplan för de kommande åren. En plan som i mångt och mycket andas förvaltning, satsningar och framtidstro saknas. Tur då att oppositionen finns som med våra över 30 förslag bidrar till en förbättring av planen, om de bara hade köpt dem....
Nytt för i år var dock att de var villiga att diskutera våra förslag, och faktiskt köpte några av dem (kors i taket). Det kan väl visserligen bero på att denna gång fick de vårt förslag nästan 1 vecka innan LS.

Där majoriteten inte alls tog debatten var då vi frågade om vart alla miljoner som den extra skattehöjningen tagit vägen. I beslutet från i maj skulle dessa extra 110 miljoner gå till en satsning på kollektivtrafiken uppdelat på några år. Första året skulle 50 mkr användas, och resten skulle öronmärkas för satsningar inom kollektivtrafiken. Vad står då i den plan vi tog idag? 37 mkr kommer att användas under nästa år, inte 50. De resterande ca 70 mkr finns inte att finna i planen. Rättare sagt, de har tagit ett stickspår och försvunnit in en mörk tågtunnel utan adress.
Ett klart löftesbrott från fullmäktige i maj.