onsdag 13 april 2011

Svar till Västerviks tidnings ledarsida

Ledarredaktionen på Västerviks Tidning vill ha en reaktion kring diskussionen om ambitionsökningen för kollektivtrafiken i länet kopplat till en eventuell skattehöjning. Jag ger gärna sådana reaktioner när så behövs. Just nu pågår det en diskussion i länet om hur man ser på kollektivtrafikens framtid och vilka kostnader som kan vara förknippat med den. Detta är en mycket viktig diskussion med tanke på hur vi vill att vårt län ska utvecklas, speciellt med åtanke på den regionförstoringsdiskussion som pågår parallellt.


Det står oss moderater helt klart att vi måste växla över ansvaret för kollektivtrafiken till landstinget då vi ser att den skulle kunna organisatoriskt fungera mycket bättre. Fungerar organisationen bättre och blir effektivare så innebär det i sin tur att medborgarna tjänar på en bättre och effektivare kollektivtrafik. Att göra denna växling innebär att kommunerna sänker sin skatt med 41 öre och landstinget höjer med lika mycket. Ett nollsummespel för skattebetalarna. Dock kommer landstinget inte att erhålla full kostnadstäckning för växlingen pga det nationella utjämningssystemet. Det saknas ca 20 miljoner, eller 4 – 5 öre i skattehöjning. Detta ser vi moderater att KLT skulle kunna effektivisera sina verksamheter och sin organisation för, vilket skulle innebära att medborgarna skulle slippa en skattehöjning. När det sedan kommer till ambitionsökningen, som just nu diskuteras i hela länet, handlar den om pengar som motsvarar ca 100 miljoner kronor, eller 20 - 21 öres höjning av landstingsskatten. Denna fråga har det ännu inte pratats färdigt om vare sig i landstinget eller bland länets kommuner. Naturligtvis måste jag som moderat påpeka att man inte ska höja skatten för något som är tveksamt kring om medborgarna får tillbaka den i ökad trygghet och service. Visar det sig, efter konstruktiva diskussioner, att en utökning av kollektivtrafiken är nödvändig för att få en jobb- och näringspolitisk utveckling är det något vi alla i länet i slutändan tjänar på och då kan en viss skattehöjning vara motiverad, men då bör den komma när behovet finns. Det som nu föreslås är att landstinget ska lägga pengar på hög för att användas 2014. Första steget måste ändå vara att försöka finna andra finansieringsmöjligheter och i andra hand höja skatten. Kanske finner man en kombination av andra finansieringar och skattehöjning som kan ge länets medborgare både en utökad kollektivtrafik och en effektivare organisation. Resultatet skulle då kunna bli en positiv utveckling som ger både fler företag och fler jobb som kan få den negativa befolkningsutvecklingen i länet att vända. Det gäller att vända på alla stenar i denna fråga.


Detta är mitt svar på ledarredaktionens efterlysning av en ledande moderats perspektiv på infrastrukturens och kollektivtrafikens utveckling i länet.

torsdag 7 april 2011

Låt Mörbylångaambulansen göra sitt jobb

I helgen begicks ett mycket stort fel inom sjukvården på Öland. En 92-årig kvinna boende på ett äldreboende i Mörbylånga ramlar omkull och personalen ringer efter en ambulans. SOS-Alarm prioriterar ner denna händelse till prioritet 3 vilket innebär att det inte är akut. De regler som finns gör då att Mörbylångaambulansen inte kallas ut, utan Kalmarambulansen ska hämta kvinnan. En 92-årig kvinna med kraftig smärta och bäckenfraktur bör inte vänta 4 timmar innan hon hämtas, det bör vara en högprioriterad körning. Åter igen visar det sig att boende på södra Öland är en nerprioriterad grupp. Varför är inte Mörbylångaambulansen en jourambulans? I stort sett alla andra ambulansstationer i länet är just detta, men inte Mörbylånga. SOS personal skyller på politikerna att prioriteringen ser ut som den gör, mig veterligen har vi politiker inte haft detta uppe för beslut, och bör inte heller ha det. Dock bestämmer vi vilka mål vi vill ha med vår ambulansorganisation, och här behöver vi definitivt revidera dessa mål. Undrar om den rödgröna majoriteten också är villiga att göra det? Känner mig tyvärr tveksam till att de vill det.