måndag 17 december 2012

Ingen sammanslagning tack!

Idag presenterade Mats Sjöstrand sitt betänkande om hur den regionala strukturen kan tänkas se ut i framtiden. I det finns ett förslag om att slå ihop Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg och att residensstaden skulle bli Växjö. Att han så tydligt pekar ut de kommande residensstäderna är ett problem i sig, det borde kanske de kunnat lösa på egen hand? Men det större problemet är just sammanslagningarna. Från landets 21 Länsstyrelser föreslår han att det ska bildas 11. De övriga kontoren ska inte läggas ner, utan ha verksamhet kvar. Vi har alla sett hur det varit på landsbygden när staten skulle ha kvar lokala kontor. Senast i raden har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket dragit tillbaka de mindre lokala kontoren, vilket försämrat servicen på glesbygden. Att tro att Länsstyrelsernas lokala kontor blir speciellt långvariga på de resterande platserna är en utopi. Jag är positivt inställd till ett ökat samarbete mellan länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län, men jag tycker beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Därför säger jag nej till en sammanslagning av länsstyrelserna med ny sätesort i Växjö. Länsstyrelsen har ett brett uppdrag där det är viktigt med lokalkännedom. Utöver detta har den en viktig symbolisk funktion som visar på sammanhållning och statlig representation i hela Sverige. Att halvera antalet länsstyrelser i landet motverkar målsättningen att stärka det lokala inflytandet och uppmuntra till en levande landsbygd. Jag är övertygad om att det utvecklingsarbete som vår landshövding Stefan Carlsson påbörjat på Länsstyrelsen i Kalmar kommer att bära frukt för vårt län. En process med en sammanslagning kan tvärt om bli ett hinder för denna utveckling.

tisdag 16 oktober 2012

Landstingsbudget- spontan reaktion!

Idag fick vi kommande års landstingsbudget på våra bord, en budget som läckt ut undan för undan efter välkänt koncept. Det har talats om satsningar på dialys, AT-läkare, psykiatri och sjukhusmat. Men så kom den då, den stora överraskningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillskjuts 50 Mkr för att komma tillrätta med de stora underskotten. Nu är det ju visserligen så att underskottet för våra tre sjukhus beräknas bli över 110 Mkr detta år, så de 50 kommer nog väl till pass. Men man hoppas att majoriteten inte presenterar detta som en satsning, för nån satsning är det verkligen inte. Mer ett sätt att faktiskt anpassa budgeten efter verkligheten. Att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen varit underbudgeterad sedan länge är väl känt, det kan flera år av underskott visa. Det som då förväntas i landstingets viktigaste dokument, landstingsplanen, är ju hur dessa 50 Mkr ska fördelas. Men inte! Här lämnar majoritetspolitikerna över ansvaret helt och hållet till tjänstemännen, som vanligt skulle man nog kunna säga.

Hur ser budgeten ut för övrigt då? Ja, en hel del saknas självklart. Det som gör mig mest upprörd är det uteblivna löftet om att göra alla länets ambulansstationer till jourstationer. För ca 1 år sen lovade Anders Henriksson (S) och Lena Segerberg (S) att så skulle ske, att frågan skulle hänskjutas till årets budgetberedning för att ordna med finansiering. När nu budgeten ligger på bordet så finns det ett litet stycke som handlar om ambulansen. Där står det att frågan ska utredas under 2013! Det innebär i praktiken att inget kommer att ske förrän tidigast 2014. Det är ett hån mot alla som bor i glesbygden som får vänta 3,5 minut extra på en ambulans i jämförelse med de som bor nära en jourstation. Tre minuter och trettio sekunder, det kan vara skillnaden på överlevnad eller inte vid t.ex en hjärtinfarkt. Det tragiska i det hela är att ambulansorganisationen själv säger sig redan har gjort den utredning majoriteten efterfrågar, detta redan förra hösten. Uselt är min enda kommentar på detta!!!

Nu kommande vecka ska vi från oppositionen sätta in oss i budgeten och leverera en skuggbudget. Det lär inte bli några större bekymmer, det finns många saker som haltar i majoritetens förslag.

tisdag 11 september 2012

Miljökampanj

Igår startade vi en kampanj i länet som heter Miljökompensera nu! En mycket bra idé som kan göra skillnad. Innebörden är helt enkelt att kommuners, landstings och regionförbundets politiker och tjänstemän klimatkompenserar sina resor i tjänsten. Man kan t.ex. skapa ett klimatkonto i kommunen där en viss summa sätts in baserat på utsläpp av koldioxid från tjänsteresor. Dessa pengar kan sen förvaltningarna söka för att göra miljöförbättrande insatser. Det kan handla om energieffektivisering av kommunens fastigheter, inköp av elcykar, belysning på cykelvägar, plantering av träd osv.
Vi hoppas att denna kampanj får effekt runt om i länet och att vi alla försöker dra vårt strå till stacken så att vi kan förbättra vår miljö.
För mer information, gå gärna in på www.miljokompensera.se eller sök upp miljökompensera på Facebook.

onsdag 23 maj 2012

Nonchalant och respektlöst!

Igår var det så dags igen för LS-möte. På dagordningen fanns viktiga ärenden som t.ex hur LT ska arbeta med barnkonventionen, e-hälsa, jourambulans i Löttorp, sommarambulans i Böda, samt KLT. Det är skrämmande att se hur vår sittande majoritet agerar när vi i oppositionen lägger fram våra olika yrkande och förslag. Antingen så svamlar de till något och yrkar på avslag för sakens skull, eller så sitter de och suckar och himlar med ögonen när vi har våra inlägg. Det är oerhört nonchalant och respektlöst. Det här är personer som sitter i högsta toppen i landstinget, lite bättre inställning och hyfs kan man faktiskt förvänta sig av dessa personer.
Hur gick det med de olika ärendena då? Våra tilläggsförslag om barnkonventionen blev nerröstade, någon jourambulans i Löttorp lär vi få vänta på, KLT kommer fortsättningsvis att ha kvar ett uselt biljettsystem och gå med kraftiga underskott, någon sommarambulans i Böda känns avlägset, samt att de lämnade inga förslag på hur e-hälsa ska ersätta de nerlagda distriktssköterskemottagningarna. Det senaste efter ett inlägg från Jessica Rydell (MP) förra LS. Det är väl självklart att inte e-hälsa kan ersätta blodprovstagning, sprutor mm, men det var hennes svar förra LS.
Vi har tyvärr en nonchalant och respektlös majoritet, en majoritet som inte skulle fatta och anamma ett bra förslag om det ens trillade ner i knät på dem. Det är bara att beklaga, det här länet är värt bättre!

onsdag 28 mars 2012

Bedrövligt beslut!

Idag hade den rödgröna majoriteten i landstinget möjlighet att se till att glesbygdens invånare i länet fått behålla sina distriktssköterskemottagningar. Men prestige och okunskap gjorde att så inte blev fallet. Sällan har majoriteten visat en så stor ovilja som idag. De skyller på att hemsjukvårdsväxlingen och Hälsovalet och att dessa två beslut omöjliggör att DSK-filialer finns i länet. Båda påståenden är fel!
Ingen av dessa omöjliggör att våra filialmottagningar finns kvar, tvärtom.
Istället för service till glesbygdens befolkning vill Jessica Rydell (MP) satsa på E-hälsa. Ett välbehövligt utvecklingsområde, men det hjälper inte de boende i Degerhamn eller Loftahammar. Såromläggningar, blodprov och sprutor är svårt att ta via nätet.
Nu väljer de rödgröna att istället betala hyra för två tomma lokaler i ytterligare två-tre år. Patienterna kommer att få åka betydligt fler mil, sjukresekostnaderna kommer öka och servicen försämras. Totalt sett kommer det bli dyrare för landstinget än att ha verksamheten kvar. Så tänker och agerar en ekonomiskt ansvarstagande majoritet.

fredag 27 januari 2012

Lögn eller inte?

I dagens Barometern svarar Anders Henriksson (s) på den kritik som vi fört fram angående de besparingar och försämringar som väntar för våra äldre och multisjuka. Han upplever att vi svartmålar och att denna information gavs till oss på genomgången i onsdags.
Tyvärr Anders så har du helt fel, vi svartmålar inte, vi anklagar dig helt enkelt för att inte hålla dig till sanningen. Du kan inte ena dagen hävda att några besparingar inte kommer att ske, att oppositionens uppgifter är helt felaktiga, till att nästa dag hävda att hela besparingen på 5 miljoner kronor lyftes upp på mötet. Då satt inte vi på samma möte! Det som hävdas i dagens artikel är att vår sjukvårdsdirektör klart och tydligt gav besked om att inga neddragningar skulle ske vad gäller akutgeriatriska platser, att äldreteamet blir kvar, men att äldremottagningen inte kommer att öppnas. Det är helt fel! Inget av detta nämndes på mötet! Kanske hade du enskilt möte med vår direktör efter vårt au-möte, för på det möte du hänvisar till sas inget av ovan.
Om det nu stämmer att Länssjukhusets besparing ska tas genom att inte förverkliga äldremottagningen så kan man ju då undra, hur ska du hitta 3 miljoner på länssjukhuset genom att lägga ner en verksamhet som inte finns?

Regeringen har under ett flertal år satsat på att förbättra äldresjukvården och där landstinget i Kalmar fått 12 miljoner kronor årligen. Meningen med dessa medel var att stimulera till förbättringar inom äldresjukvården liknande de som landstinget gjort, men dessa medel var tidsbegränsade. Sen var det tänkt att de projekt man satt igång skulle införlivas i ordinarie verksamhet, något som t.ex Oskarshamns sjukhus har gjort. Regeringen fortsätter dock att satsa på äldresjukvården, de pengar Henriksson hävdar att de satsar är i själva verket pengar från staten, totalt 7 miljoner kronor. Utan dem skulle väl Henriksson stängt alla äldreteam, alla mottagningar för multisjuka, samt avvecklat alla vårdplatser för akut geriatrik.

Nej du Anders, ta nu ansvar för de dokument du fattat beslut om, om du minns vad som står i dem? Erkänn att du försökt slingra dig och hitta på egna sanningar som passar ditt syfte, precis som ni i majoriteten gjorde när frågan om distriktssköterskemottagningarnas stängning aktualiserades i mellandagarna.

onsdag 25 januari 2012

Kraftig försämring för länets äldre!

Idag presenterade landstingets olika förvaltningar sina verksamhetsplaner för 2012-2014. För våra sjukhus i länet väntar en hel del förändringar, mest för Länssjukhuset i Kalmar och för sjukhuset i Västervik. Förändringarna kommer att drabba våra äldre och mest sjuka i länet, detta då förslagen innebär att på LSK antalet akutgeriatriska vårdplatser minskar, att äldreteamet avvecklas samt att mångbesökarteamet i Västervik tas bort. Totalt en besparing på 5 miljoner. Blir det en besparing i verkligheten? Jag är ytterst tveksam då dessa verksamheter har sagts spara pengar på lång sikt, för att inte tala om vilken insats detta har inneburit för våra äldre och multisjuka.
Återigen visar den rödgröna majoriteten att de inte överhuvudtaget har ett patientperspektiv, då hade de inte tillåtit dessa förändringar.