onsdag 4 augusti 2010

Barnperspektiv och barnkompetens i Landstinget i Kalmar län

Alliansen i Landstinget i Kalmar län presenterade igår ett antal förslag och idéer för att förstärka barnens rättigheter enligt FN:s Barnkonvention och för förbättrad barnsjukvård i länet.

Vi vill lägga fast ett antal övergripande mål för landstingets arbete med att synliggöra och förstärka barnens rätt. Det är viktigt att dessa inarbetas och konkretiseras i förvaltningarnas styrkort. När vi tar över makten kommer detta bli en fråga som regelbundet följs på landstingsstyrelsen och i landstingsfullmäktige.

Alliansen anser att barnrättsfrågorna är av strategisk betydelse och att ansvaret för dessa frågor därför ska utgå från landstingsstyrelsen och landstingsdirektörens stab. Likaså vill man uppmärksamma goda insatser.

Landstinget ska ha en barnombudsman, som ska ha till uppgift att bevaka barnperspektivet och barnets rättigheter i landstinget. Landstinget måste börja beakta barnperspektivet inför varje beslut, exempelvis genom en barnchecklista.

Vi vill också inrätta ett barnpris, för att varje år uppmärksamma goda insatser för att utveckla barns rättigheter och barn och ungdomars hälsa.

Likaså ska barnens synpunkter bättre tas tillvara.

Genom att inrätta ett barnråd kan landstinget inhämta barns och ungdomars synpunkter. Ett särskilt uppdrag ges till Patientnämnden att förstärka arbetet med barn och ungdomars synpunkter och utveckla dialogen.

Ett sätt att stärka kompetensen inom barnsjukvården är att samla kompetens, inte minst genom familjecentraler. Alliansen vill därför fortsätta arbetet med att införa minst en familjecentral i varje kommun.

Vi vill i samverkan med kommunerna även arbeta för fortsatt föräldrautbildning under barnets hela uppväxt. Genom att samla Barnhälsovården i en gemensam organisation för hela länet kan man bidra till en sammanhållen verksamhet och utvecklad kompetens.

Under sommaren har det framkommit exempel där samverkan kring ungdomspsykiatrin mellan kommun och landsting inte fungerat.
Vi ser allvarligt på att många unga mår dåligt. Ett sätt att möta detta är att bygga ut och samordna ungdomsmottagningar och Unga vuxna-mottagningar i alla kommuner i länet och att kontakter tas med högskolan angående studenthälsans uppdrag.

Allianspartierna vill också göra insatser riktade till olika språkgrupper, för att minska utanförskapet. Familjer med barn i behov av särskilt stöd ska kunna få en utsedd kontaktperson som samordnar de olika insatserna.

Alliansen vill att sjuka barn ska vårdas av personal med barnkompetens. Vi vill inte att de vårdas på vuxenavdelningar. Barn- och ungdomssjukvården i länet är inte likvärdig. Det skiljer mellan norra och södra länsdelen, inte minst när det gäller ätstörningsenheten och barnakut.

Det måste åstadkommas rättvisa för ungdomar som bor i norra delen av länet och lider av ätstörningar, så att de får likvärdig vård nära hemmet som de som bor i södra länsdelen. Vi vill också få till stånd en barnakut i Västervik, liknande den i Kalmar, så att även sjuka barn i norra länsdelen kan få komma direkt till barnkliniken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar