tisdag 8 oktober 2013

Vänsterpartiet hotar jobben och välfärden

Trettio miljarder extra till välfärdens kärna rensat för inflation, fler anställda i välfärden och en offentlig sektor som faktiskt utgör lika stor andel av BNP som tidigareOffentlig statistik som beskriver Sverige idag, jämfört med 2006 när Socialdemokraterna regerade med stöd av bland annat Vänsterpartiet. Detta får Bertil Dahl till att vi har betonat ner den offentliga gemensamma sektorn.

Sverige har relativt sett en jämn inkomstfördelning och låg andel fattiga enligt OECD och Eurostat.  Vår tillväxt är förhållandevis hög och arbetslösheten har ökat mindre än i jämförbara länder, när vi går in på den internationella krisens femte år enligt samma källor. När man studerar statistiken växer undan för undan en annan och mer positiv bild fram av Alliansens Sverige än den Bertil Dahl försöker frammana.

Det är tröttsamt att läsa hur Bertil Dahl tillskriver oss egenskaper och avsikter vi inte har.  Alliansen har styrt Sverige genom en långdragen kris och på ett framgångsrikt sätt som fått internationell uppmärksamhet. Vi har klarat oss bättre än de flesta och vi har råd att satsa på tillväxt, jobb och välfärd när andra länder tvingas genomföra stora besparingar samtidigt som antalet jobb minskar.

Vänsterpartiets poltik hotar jobben och välfärden. Det har Sverige inte råd med. Vi tänker fortsätta med en politik som ger fler jobb och generar större skatteintäkter och mer resurser till välfärden. För detta söker vi förnyat förtroende september 2014.

onsdag 6 februari 2013

Totalt ointresse för glesbygden av majoriteten

Nu har vi precis avslutat årets första landstingsstyrelsemöte, ett möte med många ärenden på dagordningen. Det ärende som det blev mest diskussion omkring rörde möjligheterna till mobil distriktssköterska alt distriktssköterskemottagningar utanför hälsocentralerna. Majoriteten vidhöll sin tidigare linje att detta inte är möjligt pga vår skatteväxling för hemsjukvården eller att vårt vårdvalssystem inte tillåter filialer. Allt detta är bara en massa ursäkter och påhitt, inget av det stämmer. Det hade varit mer ärligt av dem om de sagt att de inte tycker frågan är tillräckligt intressant, att de inte prioriterat glesbygden. Tyvärr fick vi aldrig höra det från dem. Varken hemsjukvårdsväxlingen eller vårdvalsreglementet säger nej till filialmottagningar för distriktssköterskor, inte heller nej till ett utökat samarbete med länets kommuner för att finna lösningar som kan gynna vår befolkning. Att de inte ser något nytta med detta är mycket tragiskt! Men det som är mest beklämmande är att majoritetens styrelseledamöter inte är tillräckligt pålästa för att förstå att det är lanstinget som äger frågan. Att skylla på olika avtal och reglementen som inte stämmer är rent bedrövligt. Hade viljan och ambitionen funnits hade det först och främst inte stängts en massa distriktssköterskemottagningar för ett år sen, och för det andra hade man funnit en gemensam lösning tillsammans med intresserade kommuner. Den här frågan har engagerat mig i mer än ett år, och kommer att fortsätta engagera mig fram till i september 2014, och den 1 november 2014 då alliansen tillträder som ny majoritet kommer vi att ha en lösning klar för att stimulera till fler filialmottagningar i länet- allt för en god och nära vård för våra medborgare.

måndag 17 december 2012

Ingen sammanslagning tack!

Idag presenterade Mats Sjöstrand sitt betänkande om hur den regionala strukturen kan tänkas se ut i framtiden. I det finns ett förslag om att slå ihop Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg och att residensstaden skulle bli Växjö. Att han så tydligt pekar ut de kommande residensstäderna är ett problem i sig, det borde kanske de kunnat lösa på egen hand? Men det större problemet är just sammanslagningarna. Från landets 21 Länsstyrelser föreslår han att det ska bildas 11. De övriga kontoren ska inte läggas ner, utan ha verksamhet kvar. Vi har alla sett hur det varit på landsbygden när staten skulle ha kvar lokala kontor. Senast i raden har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket dragit tillbaka de mindre lokala kontoren, vilket försämrat servicen på glesbygden. Att tro att Länsstyrelsernas lokala kontor blir speciellt långvariga på de resterande platserna är en utopi. Jag är positivt inställd till ett ökat samarbete mellan länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län, men jag tycker beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Därför säger jag nej till en sammanslagning av länsstyrelserna med ny sätesort i Växjö. Länsstyrelsen har ett brett uppdrag där det är viktigt med lokalkännedom. Utöver detta har den en viktig symbolisk funktion som visar på sammanhållning och statlig representation i hela Sverige. Att halvera antalet länsstyrelser i landet motverkar målsättningen att stärka det lokala inflytandet och uppmuntra till en levande landsbygd. Jag är övertygad om att det utvecklingsarbete som vår landshövding Stefan Carlsson påbörjat på Länsstyrelsen i Kalmar kommer att bära frukt för vårt län. En process med en sammanslagning kan tvärt om bli ett hinder för denna utveckling.

tisdag 16 oktober 2012

Landstingsbudget- spontan reaktion!

Idag fick vi kommande års landstingsbudget på våra bord, en budget som läckt ut undan för undan efter välkänt koncept. Det har talats om satsningar på dialys, AT-läkare, psykiatri och sjukhusmat. Men så kom den då, den stora överraskningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillskjuts 50 Mkr för att komma tillrätta med de stora underskotten. Nu är det ju visserligen så att underskottet för våra tre sjukhus beräknas bli över 110 Mkr detta år, så de 50 kommer nog väl till pass. Men man hoppas att majoriteten inte presenterar detta som en satsning, för nån satsning är det verkligen inte. Mer ett sätt att faktiskt anpassa budgeten efter verkligheten. Att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen varit underbudgeterad sedan länge är väl känt, det kan flera år av underskott visa. Det som då förväntas i landstingets viktigaste dokument, landstingsplanen, är ju hur dessa 50 Mkr ska fördelas. Men inte! Här lämnar majoritetspolitikerna över ansvaret helt och hållet till tjänstemännen, som vanligt skulle man nog kunna säga.

Hur ser budgeten ut för övrigt då? Ja, en hel del saknas självklart. Det som gör mig mest upprörd är det uteblivna löftet om att göra alla länets ambulansstationer till jourstationer. För ca 1 år sen lovade Anders Henriksson (S) och Lena Segerberg (S) att så skulle ske, att frågan skulle hänskjutas till årets budgetberedning för att ordna med finansiering. När nu budgeten ligger på bordet så finns det ett litet stycke som handlar om ambulansen. Där står det att frågan ska utredas under 2013! Det innebär i praktiken att inget kommer att ske förrän tidigast 2014. Det är ett hån mot alla som bor i glesbygden som får vänta 3,5 minut extra på en ambulans i jämförelse med de som bor nära en jourstation. Tre minuter och trettio sekunder, det kan vara skillnaden på överlevnad eller inte vid t.ex en hjärtinfarkt. Det tragiska i det hela är att ambulansorganisationen själv säger sig redan har gjort den utredning majoriteten efterfrågar, detta redan förra hösten. Uselt är min enda kommentar på detta!!!

Nu kommande vecka ska vi från oppositionen sätta in oss i budgeten och leverera en skuggbudget. Det lär inte bli några större bekymmer, det finns många saker som haltar i majoritetens förslag.

tisdag 11 september 2012

Miljökampanj

Igår startade vi en kampanj i länet som heter Miljökompensera nu! En mycket bra idé som kan göra skillnad. Innebörden är helt enkelt att kommuners, landstings och regionförbundets politiker och tjänstemän klimatkompenserar sina resor i tjänsten. Man kan t.ex. skapa ett klimatkonto i kommunen där en viss summa sätts in baserat på utsläpp av koldioxid från tjänsteresor. Dessa pengar kan sen förvaltningarna söka för att göra miljöförbättrande insatser. Det kan handla om energieffektivisering av kommunens fastigheter, inköp av elcykar, belysning på cykelvägar, plantering av träd osv.
Vi hoppas att denna kampanj får effekt runt om i länet och att vi alla försöker dra vårt strå till stacken så att vi kan förbättra vår miljö.
För mer information, gå gärna in på www.miljokompensera.se eller sök upp miljökompensera på Facebook.

onsdag 23 maj 2012

Nonchalant och respektlöst!

Igår var det så dags igen för LS-möte. På dagordningen fanns viktiga ärenden som t.ex hur LT ska arbeta med barnkonventionen, e-hälsa, jourambulans i Löttorp, sommarambulans i Böda, samt KLT. Det är skrämmande att se hur vår sittande majoritet agerar när vi i oppositionen lägger fram våra olika yrkande och förslag. Antingen så svamlar de till något och yrkar på avslag för sakens skull, eller så sitter de och suckar och himlar med ögonen när vi har våra inlägg. Det är oerhört nonchalant och respektlöst. Det här är personer som sitter i högsta toppen i landstinget, lite bättre inställning och hyfs kan man faktiskt förvänta sig av dessa personer.
Hur gick det med de olika ärendena då? Våra tilläggsförslag om barnkonventionen blev nerröstade, någon jourambulans i Löttorp lär vi få vänta på, KLT kommer fortsättningsvis att ha kvar ett uselt biljettsystem och gå med kraftiga underskott, någon sommarambulans i Böda känns avlägset, samt att de lämnade inga förslag på hur e-hälsa ska ersätta de nerlagda distriktssköterskemottagningarna. Det senaste efter ett inlägg från Jessica Rydell (MP) förra LS. Det är väl självklart att inte e-hälsa kan ersätta blodprovstagning, sprutor mm, men det var hennes svar förra LS.
Vi har tyvärr en nonchalant och respektlös majoritet, en majoritet som inte skulle fatta och anamma ett bra förslag om det ens trillade ner i knät på dem. Det är bara att beklaga, det här länet är värt bättre!

onsdag 28 mars 2012

Bedrövligt beslut!

Idag hade den rödgröna majoriteten i landstinget möjlighet att se till att glesbygdens invånare i länet fått behålla sina distriktssköterskemottagningar. Men prestige och okunskap gjorde att så inte blev fallet. Sällan har majoriteten visat en så stor ovilja som idag. De skyller på att hemsjukvårdsväxlingen och Hälsovalet och att dessa två beslut omöjliggör att DSK-filialer finns i länet. Båda påståenden är fel!
Ingen av dessa omöjliggör att våra filialmottagningar finns kvar, tvärtom.
Istället för service till glesbygdens befolkning vill Jessica Rydell (MP) satsa på E-hälsa. Ett välbehövligt utvecklingsområde, men det hjälper inte de boende i Degerhamn eller Loftahammar. Såromläggningar, blodprov och sprutor är svårt att ta via nätet.
Nu väljer de rödgröna att istället betala hyra för två tomma lokaler i ytterligare två-tre år. Patienterna kommer att få åka betydligt fler mil, sjukresekostnaderna kommer öka och servicen försämras. Totalt sett kommer det bli dyrare för landstinget än att ha verksamheten kvar. Så tänker och agerar en ekonomiskt ansvarstagande majoritet.