tisdag 29 november 2011

Rapportera alla vårdskador

Landstinget i Kalmar län har satt ett mycket högt mål till år 2014, att vara det patientsäkraste landstinget i Sverige. För att uppnå denna högt satta målsättning har landstinget formulerat delmål och strategier som bygger på Sveriges Kommuner och Landstings satsning från 2007. Satsningen fokuserar på sex typer av vårdskador som är särskilt vanliga och allvarliga.
1. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner
2. Sårinfektioner efter operation
3. Fall och fallskador i samband med vård
4. Trycksår i samband med vård
5. Infektioner vid centrala venkatetrar
6. Läkemedelsfel i vårdens övergångar
Patientsäkerhet är ett område som varit i fokus de senaste åren inom hälso- och sjukvården. Uppskattningsvis inträffar 105.000 vårdskador årligen vid de svenska sjukhusen, varav ca 3000 med dödlig utgång.
För ca 30 år sen blev jag själv utsatt för ett fel som kunde ha gått riktigt illa. En feldiagnostiserad blindtarmsinflammation ledde till en akut operation för brusten blindtarm där buken blivit så kraftigt inflammerad att det inte gick att fästa stygnen. Efter en operation senare och tre veckors vård på intensiven och barnavdelningen var jag tillbaka hemma igen.
När jag läste till sjukgymnast skulle min morfar operera in en ny knäled, en rutinoperation som jag följde intresserat. Nu skulle jag få användning för mina nya kunskaper i hur han skulle träna upp knäet efter operationen. Tyvärr hann jag inte lära honom några knep då han avled på ortopedavdelningen dagen innan han skulle ha fått åka hem. Anledningen var en propp i lungan som gjorde att hjärtat inte orkade med. Om det hade med utsättandet av den blodförtunnande medicinen någon dag innan eller inte kan jag bara spekulera omkring.
Några år senare förlorade en kvinna i min närhet ett barn i samband med en förlossning. Man sa att barnet avled beroende på den stress som var en följd av den påfrestning som den mycket utdragna förlossningen innebar. Mamman bönade och bad om att få göra ett kejsarsnitt då hennes krafter sinade, men nej, en ung och stark kvinna ska klara av en förlossning blev svaret. Ja, hon gjorde det, men inte barnet.
Vad vill jag då ha sagt med dessa tre olika exempel?  Jo, att sjukvården är en högriskverksamhet där livsavgörande beslut fattas varje minut. Men med säkra rutiner, välutbildad personal, och medbestämmande för patienterna kan liknande händelser avvärjas. Den nollvision för vårdskador som diskuteras både här i landstinget samt nationellt är bara att välkomna. Landstinget i Kalmar län har kommit en bra bit på väg för att arbeta med dessa frågor, men det är långt kvar innan vi är framme vid målet. Ett sätt för att veta hur långt vi har kvar är att göra mätningar. Idag görs mätningar av antalet vårdrelaterade infektioner på inneliggande patienter fem gånger per år. Är det tillräckligt? Nej! Varje vårdrelaterad skada eller infektion är ett misslyckande och idag får vi endast en ögonblicksbild av de skador och infektioner som uppstår. Jag kommer inte att vara nöjd förrän vår verksamhet rapporterar alla vårdskador, lindriga som allvarliga, alla fallolyckor och alla läkemedelsfel. Först då kan dessa följas upp på ett bättre sätt och förbättrings- och kvalitetsarbetet kan intensifieras.
En metod för att rapportera alla vårdskador, infektioner och läkemedelsfel är på gång i Landstinget i Uppsala och Västra Götalandsregionen. De ingår i ett pilotprojekt som gör det möjligt att i varje ögonblick följa utvecklingen av infektionerna på ett sjukhus. Målet för pilotprojektet har varit att skapa en nationell modell och IT-system för registrering och återkoppling av information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaordinationer. Pilotprojekt är spännande då de använder vedertagna diagnoser och journaler. Det gör att modellen är lättare att överföra till resterande landsting och regioner.
 
Inför landstingsfullmäktiges budgetsammanträde nästa vecka har allianspartierna drivit frågan om att landstinget ska redovisa en modell för hur kontinuerlig mätning av alla vårdskador och vårdrelaterade infektioner kan se ut. Utgångspunkten är att så fort som möjligt ta till vara de erfarenheter som Uppsala och Västra Götaland gjort och införa samma system i Landstinget i Kalmar län. Ingen patient som kommer till våra sjukhus ska avlida på grund av att fel begås inom den vård de kommit till för att bli friska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar