tisdag 29 november 2011

Inledningsanförande budgetfullmäktige

Alliansen presenterar idag våra förbättringsförslag till plan och budget för 2012. Vi lägger fram mer än 30 förslag som är så pass bra att de borde platsa i Utvecklingsenhetens nominering för bästa förbättring. Vi vill här peka på de skillnader som finns mellan majoriteten och alliansen. Vi i alliansen sätter patienten i centrum både när det gäller jämlik vård och att stärka patientens ställning i vården. 
 
Allt för länge har vi påpekat den ojämlika vården vi ser i länet. Tyvärr har detta ignorerats gång på gång av majoriteten och lämnats utan åtgärd. Under den kommande planperioden vill Alliansen systematiskt arbeta bort ojämlikheten och erbjuda likvärdig vård i hela länet.
 
Ett exempel är bristen på palliativa vårdplatser i norra delen av länet, ett beslut som fattades redan 2006, men som ännu inte verkställts. För våra dialyspatienter görs det nu reinvesteringar i apparatur, men tyvärr är det inte tillräckligt för att möta behovet. För våra barn och ungdomar är detta mest tydligt inom psykiatrin där det saknas heldygnsplatser i Västervik, samt en Unga-Vuxna mottagning i Kalmar.
 
Till detta ska läggas den osäkerhet många länsbor känner inför att ambulansen kanske inte når dem inom de 20 minuter som landstinget har som mål.
 
Detta är exempel som är mycket tydliga och synliga, men tyvärr skrapar vi bara på ytan. Det finns mer arbete att göra inom landstinget när det gäller att sprida best pratice, rutiner för läkemedel och patientsäkerhet. Detta har visats gång på gång när våra förbättringsteam har redovisat sina olika projekt. Varför gör vi så olika när det borde vara enkelt att dela med sig av goda exempel och faktiskt göra varje dag lite bättre? För att skapa en mer jämlik vård i länet vill vi avsätta 3 miljoner kronor.
 
Inom patientsäkerhetsområdet lägger alliansen två yrkanden, där Ni i majoriteten valt att bifalla det som handlar om att ta fram en modell för att kunna mäta alla vårdskador som uppstår. Tyvärr valde Ni inte att tidsätta när detta uppdrag ska redovisas, vilket vi i alliansen har gjort. Västra Götaland och Uppsala ingår idag i ett projekt för att göra just detta. Där bör landstinget i Kalmar län vara det första landsting som anammar detta arbetssätt och denna modell.
 
Det som det handlar om är att diagnosföra ALLA vårdrelaterade infektioner, fallolyckor och vårdskador. Först då får vi en verklig bild över hur långt vi har kvar för att nå målet om det mest patientsäkra landstinget i Sverige. De punktprevalensmätningar vi gör idag fem gånger om året ger endast en ögonblicksbild över hur det såg ut den aktuella dagen. Med mätningar av alla vårdrelaterade infektioner och vårdskador får vi ett underlag till förbättringsarbeten som gör att vi en dag kanske når vårt högt uppsatta mål.
Jag kommer aldrig bli nöjd förrän våra verksamheter rapporterar alla vårdskador, lindriga som allvarliga! Ingen patient som kommer till våra sjukhus ska avlida på grund av att fel begås inom den vård de kommit till för att bli friska. Majoriteten väljer också att inte räkna med att landstinget kommer att klara de mål som satts upp nationellt för att ta del av regeringens patientsäkerhetssatsning. Skulle vi klara av de mål som sätts och få vår del skulle detta innebära att landstinget erhåller 16 miljoner kronor. Här har alliansen bättre förtroende för våra medarbetare än vad majoriteten har och vi räknar med att vi tar hela vår del, inte bara de 10 miljoner som majoriteten budgeterat med.
 
Landstinget i Kalmar län måste bli mer patientvänligt och se hela människan. Patienter med omfattande och komplexa vårdbehov riskerar att hamna mellan stolarna när de måste pendla mellan olika instanser som inte förmedlar information om patienten vidare. När patienter överförs mellan primärvård och slutenvård måste ett system komma till där patienten även får en namngiven patientansvarig läkare inom slutenvården utöver en patientansvarig läkare i primärvården. Vi vill också att det ska bli lättare att nå vården via telefon och med smarta IT-lösningar. Ett nummer in till landstinget som t.ex. 1177 skulle underlätta för våra patienter. Med dagens teknik är inte detta svårt att genomföra. Vi vill också införa en landstings-applikation för smartphones och Ipads där mina vårdkontakter, 1177 mm kan ingå. Vi avsätter 1 miljon till att utveckla denna satsning. 

Landstinget i Kalmar län har bland de högsta patientavgifterna i landet. Nu höjer man också skatten för att finansiera en investering på kollektivtrafiken där endast en mindre del kommer att användas under 2012. Tanken är att lägga pengarna på hög tills de behövs, men hur blir det egentligen i verkligheten? Idag tappar landstinget i ekonomisk status och klarar inte viktiga uppsatta budgetmål. Det betyder i stora drag att skattehöjningen kommer att försvinna in i svarta hål och inte till en utökad kollektivtrafik. Vad betyder detta? Jo, att när investeringen ska genomföras finns inte tillräckligt med pengar för den och vi kan tvingas till ytterligare skattehöjningar. Detta tyder inte på ett bra ekonomiskt ansvarstagande. Vart tar pengarna vägen?
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar